fbpx
Skip to main content

REGULAMIN ZAKUPÓW MARKI POLE SYSTEMS PRODUCTION z 23.09.2015 r.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin zakupów produktów marki Pole Systems Production;

4. Towar – rurki do pole dance, koła do aerial hoop i materace oferowane przez markę Pole Systems Production;

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy marką Pole Systems Production reprezentowaną przez JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, NIP: 7282338534, REGON: 472616681, dane adresowe: ul. Mieszka I 1, 92-415 Łódź, a Klientem, zawierana na podstawie ustaleń zawieranych drogą mailową z adresu [email protected] obsługiwanego przez Pole Systems Production;

6. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z oferty marki Pole Systems Production dostępnej pod adresem www.polesystems.pl i potwierdzonej poprzez wymianę wiadomości mailowych z adresu [email protected]

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: warunki i zasady składania zamówień na produkty z oferty marki Pole Systems Production, zasady i warunki zawierania Umów sprzedaży na produkty oferowane przez markę Pole System Production i warunki i zasady ich realizacji wraz z reklamacjami.

2.4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa marka Pole Systems Production, reprezentowana przez JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, NIP: 7282338534, REGON: 472616681, dane adresowe: ul. Mieszka I 1, 92-415 Łódź, zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług osobom, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej www.polesystems.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.6. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej www.polesystems.pl, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania z usług marki Pole Systems Production

3.1. Warunkiem korzystania z usług marki Pole Systems Production jest mailowe ustalenie parametrów zamówienia. Adres, za pośrednictwem którego marka Pole Systems Production reprezentowana przez JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, NIP: 7282338534, REGON: 472616681, dane adresowe: ul. Mieszka I 1, 92-415 Łódź udziela wszelkich informacji to: [email protected]

3.2. Warunkiem korzystania z usług marki Pole Systems Production jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

3.3. Pole Systems Production może odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez markę Pole Systems Production za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię marki Pole Systems Production.

3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronie internetowej www.polesystems.pl i informacji udzielonych za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] oraz telefonicznego kontaktu z Pole Systems Production jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

c.) korzystania z oferty firmy Pole Systems Production w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży z marką Pole Systems Production reprezentowaną przez JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, NIP: 7282338534, REGON: 472616681, dane adresowe: ul. Mieszka I 1, 92-415 Łódź należy dokonać wyboru towaru w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie i złożyć zamówienie za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] , korzystając z formularza zamówienia.

4.2. Zamówienie zostaje uznane za złożone i przekazane do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia i przez markę Pole Systems Production za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]

4.3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpłaty przez Klienta wymaganej w warunkach Zamówienia zaliczki, co jest równoznaczne z akceptacją ceny Zamówienia.

4.5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z dokonaniem akceptacji treści Regulaminu.

V. Dostawa

5.1. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub poprzez indywidualny dowóz do Klienta przez przedstawiciela marki Pole Systems Production. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Klient ponosi wszelkie koszty zwrotu przesyłki w przypadku nie odebrania od firmy kurierskiej. Zasada realizacji: zamówienie – wpłata – realizacja -wysyłka ( nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub brak odbioru towaru)

5.3. Termin realizacji dostawy może wynosić do 30 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania kwoty zaliczki lub całości kwoty zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem na konto w formularzu zlecenia.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy i reklamacji

7.1. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. Wszystkie oferowane przez markę Pole Systems Production produkty są wykonywane na specjalne, indywidualne zamówienie Klienta;

7.2. Prawo do reklamacji w oparciu o 12-miesięczną gwarancję obejmuje: wady fabryczne materiału, wykryte podczas odbioru, pęknięcia lub złamania, spawy talerzy, górne i dolne tuleje. Gwarancja nie obejmuje: zużycia łożyska w wyniku użytkowania, zarysowań podczas użytkowania, gwintowanych blokad, innych oznak użytkowania sprzętu. Koszt pozagwarancyjnego serwisu 100zł / roboczogodzina + koszt dojazdu ( serwis wyjazdowy odbywa się wyłącznie za zgodą producenta w ustalonym terminie przez producenta). Klient zobowiązany jest dostarczyć towar objęty gwarancją lub w przypadku serwisu pogwarancyjnego do siedziby producenta (miasto Łódź), producent zobowiązuje się naprawić towar lub wykonać serwis w ciągu 7 dni roboczych. Klient dostarcza i odbiera towar naprawy gwarancyjnej lub płatnego serwisu pogwarancyjnego lub też nie objętego gwarancją na własny koszt.

W przypadku montażu wykonanego przez firmę JT PROMOTION, podczas użytkowania firma dopuszcza możliwość poluzowania się zamontowanego sprzętu. W tym przypadku zaleca się sprawdzenie sprzętu min. raz w miesiącu i poinformowaniu firmę JT PROMOTION o ewentualnych luzach w mocowaniach. Firma JT PROMOTION zobowiązuję się poinstruować jak poprawnie umocować sprzęt.

7.3. Wszelkie zwroty gwarancyjne powinny nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres na własny koszt:

LEJDIS STUDIO Łódź 90-252 ul. Jaracza 40

7.4. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI jako reprezentant marki Pole Systems Production odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [email protected]  Pole Systems Production zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy marką Pole Systems Production, reprezentowaną przez JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, NIP: 7282338534, REGON: 472616681, dane adresowe: ul. Mieszka I 1, 92-415 Łódź a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w Łodzi.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Właścicielem i reprezentantem marki Pole Systems Production jest firma JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, NIP: 7282338534, REGON: 472616681, dane adresowe: ul. Mieszka I 1, 92-415 Łódź.