fbpx
Skip to main content

Część I. Zakres obowiązywania

 1. Pole Systems Production jest marką reprezentowaną przez JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, NIP: 7282338534, REGON: 472616681, dane adresowe: ul. Mieszka I 1, 92-415 Łódź, która jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w dalszej części będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników (osób fizycznych). JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych w naszym sklepie online. W dalszej części kiedy odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, oznacza to wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie, analizowanie czy archiwizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Celem naszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem tej strony internetowej i zamieszczonych na niej narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników, takich jak formularz. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług naszego sklepu online.

 1. Transakcje: JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI w sprzedaży swoich towarów może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika umożliwiające zawarcie umowy, przesłanie wiadomości i dokonywanie płatności za usługi i towary.
 2. Obsługa Użytkownika: JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI w ramach strony polesystems.pl może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się przez formularz zgłoszeniowy. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby.
 3. Formularz kontaktowy: JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI w ramach strony polesystems.pl może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się  przez formularze kontaktowe dostępne na naszych stronach. Udostępniany przez polesystems.pl formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z realizacją Transakcji i wykorzystanie go to takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu.

 

Część III. Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

 1. Tak jak wiele innych serwisów internetowych polesystems.pl może gromadzić w ramach usług dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). O tym, w jaki sposób polesystems.pl wykorzystuje tego typu technologie, piszemy szczegółowo tutaj.

Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych

 1. pl przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
 2. zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika,;
 3. dostosowywanie kategorii ofert i poszczególnych ofert we właściwościach sklepu partnerskiego online activesport.fit lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności na stronie;
 4. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe oraz zarządzanie ruchem stronie polesystems.pl
 5. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
 6. przeprowadzanie badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonowania strony, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 7. obsługa reklamacji;
 8. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
 9. prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług marki Pole Systems Production,
 10. obsługa próśb Użytkowników przekazywanych poprzez formularz kontaktowy;
 11. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
 12. zapewnienie obsługi usług płatniczych z tytułu transakcji,
 13. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 14. statystycznych;
 15. JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na stronie polesystems.pl danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

 

Część V. Udostępnianie danych

 1. Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą Użytkownika albo uzasadnionym interesem Pole Systems Production może on udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany.
 2. JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 3. JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Pole Systems Production), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;
 4. JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym w walce z oszustwami i nadużyciami w sklepie online bootykiller.pl, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu.
 5. JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

Część VI. Metody kontroli po stronie Użytkownika

 1. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

 

Część VII. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Pole Systems Production, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 

Część VIII. Zmiana postanowień

W razie konieczności JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.